Algemene voorwaarden

Autorijschool Boeve, gevestigd Heetveld 1A, 8326 BG te Sint Jansklooster, KVK-nummer 58101608

Art. 1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, diensten, aanbiedingen, werkzaamheden en verdere overeenkomsten die worden aangegaan met autorijschool Boeve.

 • Met de autorijschool wordt bedoeld: autorijschool Boeve
 • Met de “leerling” wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die rij-/theorielessen, examen(s), tussentijdse toets, en/of rijtest(en) afneemt bij autorijschool Boeve.

Art. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE AUTORIJSCHOOL

 1. De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur is in het bezit van een geldige Bevoegdheidspas en dient deze tijdens de lessen bij zich te dragen.
 2. Het praktijkexamen of de tussentijdse toets of de rijtest wordt door de autorijschool in afstemming met de leerling gereserveerd. Vervolgens worden de kosten van de reservering in rekening gebracht.
 3. De leerling legt het praktijkexamen, de tussentijdse toets of de rijtest in principe af met de auto waarin de rijlessen wordt gegeven. In geval van het niet beschikbaar zijn van de reguliere lesauto (bijvoorbeeld kapotte of beschadigde lesauto, autopech, ziekte, familieomstandigheden of overmacht) kan het echter gebeuren dat de leerling het praktijkexamen, de tussentijdse toets of de rijtest aflegt in een vervangende lesauto.
 4. De rijles wordt volledig benut ten bate van de leerling. De instructeur zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats aanwezig te zijn, met inachtneming van + of – 10 minuten (ontstaan door bijv. vertragingen en/of juist eerder aanwezig kunnen zijn). Mocht de instructeur aan zien komen dat de vertraging (ruim) meer dan 10 minuten wordt, dan wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld (mits hiertoe de mogelijkheid is).
 5. De autorijschool heeft alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen afgesloten.
 6. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, onvoorziene omstandigheden, calamiteiten, familieomstandigheden, een ongeval, verkeersomstandigheden of weersomstandigheden (weeralarm, sneeuw en/of gladheid) wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er, als dit kan, een nieuwe afspraak gemaakt.

Artikel 3. VERPLICHTINGEN VAN DE LEERLING

 1. Om autorijlessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn, tenzij dit bij wet wordt aangepast. In dat geval geldt onverkort de nieuwe wettelijke leeftijd. De Nederlandse wet is hierbij altijd leidend. De leerling dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Bij het afleggen van toetsen, rijtesten of examens dient de leerling zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
 2. De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan, met inachtneming van + of – 10 minuten. Indien de leerling te laat is, dan wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling dan nog niet verschijnt, dan kan de autorijschool de geplande les volledig in rekening brengen.
 3. Indien de leerling onverhoopt verhinderd is, dan kan een geplande rijles afgezegd worden, mits dit uiterlijk 48 uur van tevoren wordt gedaan (werkdagen). Indien de afzegging binnen 48 uur voor de geplande rijles plaatsvindt, kan de autorijschool de geplande les(sen) (geheel of gedeeltelijk) in rekening brengen in verband met de reeds hiervoor gereserveerde tijd en gemaakte kosten.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er sprake is van een dringende reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie in 1e en 2e lijn, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Géén dringende reden is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij de cursist van tevoren weet dat hij/zij opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet tijdig door te geven, overwerk, roosterwijzigingen van school /werkgever of vakantie.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de autorijschool. De leerling dient richting het CBR een Gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring dient door de leerling naar waarheid te worden ingevuld. Indien de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid ingevuld wordt, is dit op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.
 6. Bij het vermoeden dat er sprake is van alcohol en/of drugsgebruik door de leerling heeft de autorijschool het recht de les (de lesovereenkomst) per direct te beëindigen en in rekening te brengen.
 7. Indien de leerling deelneemt aan een praktijkexamen, rijtest of tussentijdse toets en blijkt dat hij/zij niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat, een door het CBR geaccepteerde Gezondheidsverklaring of niet slaagt voor de ogentest en dientengevolge niet kan deelnemen aan het praktijkexamen, rijtest of de tussentijdse toets, dan is dit geheel voor eigen risico van de leerling. De autorijschool is niet aansprakelijk voor de geleden schade die hieruit voortvloeit. Voor het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs en de eventuele gevolgen hiervan is de leerling zelf aansprakelijk.

Artikel 4. BETALINGSVERPLICHTINGEN

 1. Betalingen dienen te worden voldaan via bankoverschrijvingen. De autorijschool verstuurd per mail een factuur. In geval van lespakket(ten), examens, toets(en) en/of rijtest(en) zal de factuur vooraf door de autorijschool verstuurd worden. In geval van losse lessen zal de autorijschool achteraf, per maand, de gereden les(sen) in rekening brengen. De factuur dient te worden betaald binnen de gestelde betaaltermijn zoals vermeld op de factuur.
 2. Indien de leerling (of gezag bevoegde(n)) niet of niet tijdig betaald, dan zal de autorijschool een herinnering versturen. Indien hier ook geen gehoor aan gegeven wordt, dan zal de autorijschool na 7 dagen een tweede herinnering sturen. Mocht desondanks betaling uitblijven, dan is de autorijschool genoodzaakt om een aanmaning te sturen met bijbehorende aanmaningskosten. Mocht ook dan nog betaling achterwege blijven, dan is de autorijschool gerechtigd om verdere (juridische) stappen te ondernemen en/of de rijlessen/rijopleiding stop te zetten, tot het moment dat de betalingen door de leerling gedaan zijn.
 3. Indien er zich (onvoorziene) omstandigheden voordoen, waardoor de leerling (of gezag bevoegde(n)) niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan maakt de leerling (of gezag bevoegde(n)) dit zo spoedig mogelijk kenbaar aan de autorijschool.
 4. Als een lespakket is aangeschaft en de leerling behaalt het rijbewijs, terwijl nog niet alle lessen zijn genoten, dan bestaat er recht op restitutie: de niet gereden uren kunnen worden verrekend tegen het uurtarief van het desbetreffende lespakket.
 5. De autorijschool is gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Tussentijdse prijsverhogingen van bijvoorbeeld het CBR worden doorberekend aan de leerling.

Artikel 5. (HER)EXAMEN, RIJTEST, TUSSENTIJDSE TOETS

 1. Als de leerling niet of te laat op het geplande (her)examen, de rijtest of de tussentijdse toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden en waarvoor de autorijschool niet verantwoordelijk is, dan moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het (her)examen, de rijtest of de tussentijdse toets komt te vervallen. De autorijschool is hiervoor niet aansprakelijk.
 2. Mocht het CBR een (her)examen, theorie-examen, rijtest of tussentijdse toets niet laten doorgaan wegens extreme weersomstandigheden, dan is de autorijschool hiervoor niet aansprakelijk. Bij uitstel op initiatief van het CBR krijgt de leerling overigens normaliter van het CBR de mogelijkheid om kosteloos een nieuwe datum te reserveren.

Artikel 6. BEEINDIGING VAN DE LES- en/of PAKKETOVEREENKOMST(EN)

De autorijschool heeft het recht om de lesovereenkomst te ontbinden als:

 1. De autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool.
 2. De autorijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de goede voortgang van de lessen of zich misdraagt tijdens de lessen.
 3. Naar het oordeel van de autorijschool de leerling zich te vaak (en te laat) afmeldt waarbij de kwaliteit van de rijopleiding in het geding komt.

Artikel 7. AANVULLENDE AFSPRAKEN

 1. De autorijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (en/of gezag bevoegde(n)) maken. Deze afspraken kunnen mondeling worden gemaakt en/of schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven hierbij wel onverminderd van kracht.

Artikel 8. LOSSE LESSEN, LESPAKKET(EN) en/of AANVULLENDE LES(SEN)

 1. Het kiezen van een bepaald lespakket door de leerling wil niet zeggen dat dit lespakket automatisch voldoende is voor het afleggen van een tussentijdse toets, rijtest of (her)examen. Een en ander gebeurt in goed overleg tussen de leerling en de autorijschool. Als aanvulling kan er dan gekozen worden voor nogmaals een lespakket en/of losse lessen.
 2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of (her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal lesuren van het gekozen lespakket of het afnemen van extra lesuren als gevolg van het niet in bezit hebben van een geldig theoriecertificaat.

Artikel 9. VRIJWARING

 1. Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen/toets een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende bepalingen:
 2. De autorijschool kan de leerling onder normale omstandigheden niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade. Schades zijn gedekt via de motorrijtuigenverzekering.
 3. Als het rijgedrag van de leerling een boete of een aanrijding tot gevolg heeft, ondanks aanwijzingen of ingrijpen van de instructeur, dan kan de leerling wel aansprakelijk gesteld worden.
 4. Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, geneesmiddelen of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een bekeuring of aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.
 5. Het is verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Bij medicijnen waar dit het geval is staat dit duidelijk vermeld op de verpakking. Indien de leerling dan een ongeval veroorzaakt of een bekeuring veroorzaakt dan zal de hieruit voortvloeiende schade worden verhaald op de leerling en/of de gezag bevoegde(n). Indien je bepaalde medicijnen moet innemen, maak dit dan altijd kenbaar bij de autorijschool.
 6. De leerling dient een opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid direct te melden bij de autorijschool. De leerling mag dan in zo’n geval geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet meldt en tóch rijlessen neemt, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en /of schades veroorzaakt aan derden of de autorijschool.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een eventueel geschil trachten de autorijschool en leerling (en/of gezag bevoegde(n)) in eerste instantie om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen.